bg2

Het bestuur van Groep Basut houdt zich sterk op de achtergrond bij het vaststellen van inhoudelijk beleid en werkt vooral aan het mogelijk maken van het werk. Aandachtspunten zijn oa. : financieel beheer, huisvesting, vrijwilligersbeleid en continuïteit van de organisatie. Verdere informatie en afspraken zijn opgenomen in “Stichting Groep Basut, bestuurlijke organisatie 2015”.

De werkorganisatie van Groep Basut bestaat uit de afdelingen:
– beleid & organisatie
– secretariaat & administratie
– financiën

Expertise team
Het team op de locatie Franeker bestaat uit 9 medewerkers waaronder een leidinggevende, maatschappelijk werker en activiteiten begeleider. Het opleidingsniveau van de medewerkers is HBO/MBO-geschoold. Verder is er een diversiteit aan specifieke deskundigheid bij de medewerkers als: rapportage, dagbesteding, activiteitenbegeleiding, agressieregulatie, cognitieve gedragstherapie, gesprekstechnieken, medicatiebeleid, voedselveiligheid en algemeen voor alle medewerkers BHV.

Daarnaast is er gekwalificeerde kennis aanwezig met betrekking tot de systeemtheorie (gezinstherapeut.)
Het onderhoud van het inhoudelijke werk van het team naar bewoners bestaat uit:
– casuïstiek
– supervisie en intervisie

– deskundigheidsbevordering (thema’s)
– ondersteuning en begeleiding bij vervolgopleiding
– indien wenselijk externe trainingen of informatie
Voor het operationele- en werkinhoudelijke deel van de organisatie is een jaaragenda beschikbaar.

SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)
In verband met onze cliënten die vallen onder de Jeugdwet zijn al onze medewerkers geregistreerd bij het SKJ.

Stageplekken
Op dit moment zijn twee stageplekken bij Groep Basut in gebruik.

Route hulpverlening
Het gehele traject van intake/plaatsing tot aan de afsluiting van de hulpverlening is vastgelegd in een toetsbaar proces van hulpverlening. 
Bij twijfel……. niet oversteken
In sommige gevallen is het noodzakelijk om voor een cliënt een veiligheidsplan of crisisplan te maken. Dit in het belang- en de bescherming van de cliënt en zijn omgeving. Een veiligheidsplan wordt altijd gemaakt in overleg en samenspraak met de cliënt en de personen en/of instellingen die verder betrokken zijn bij de client. Indien nodig zijn deze plannen de leidraad bij het handelen in crisissituaties. De lokale gezagsdriehoek is eveneens op de hoogte van deze plannen. Adequaat en snel handelen is dan ook mogelijk.

Naast de lokale gezagsdriehoek is er, indien wenselijk, ook contact mogelijk met het veiligheidshuis, bij twijfel of zorg over een cliënt is er soms overleg. Uiteraard is dit bekend bij de cliënt.

Het amber alert van Groep Basut
Groep Basut heeft in het gegevensbestand van haar cliënten een korte omschrijving van de cliënt opgenomen om op deze wijze snel en adequaat te kunnen handelen wanneer dit nodig mocht zijn.

Crisisprotocol, protocol bij ongevallen en incidenten en veiligheid voor cliënten en medewerkers
Groep Basut hanteert in de woonvorm een crisisprotocol interne en externe veiligheid (vastgesteld 03-02-15). Daarnaast is er een actueel protocol ongevallen en incidenten 2015 (vastgesteld 03-02-15). Medewerkers hebben dag- en nacht de beschikking over een professioneel alarmsysteem, er is 24 uur een medewerker aanwezig en eveneens is er 24 uur een achterwacht beschikbaar.

Open huizen
De huizen van Groep Basut zijn open huizen. .Groep Basut kan cliënten dan ook niet verbieden om weg te gaan. Wel kan Groep Basut cliënten helpen om zich aan de afspraken die er zijn gemaakt te houden.

Zorgregister Inspectie Gezondheidszorg
Groep Basut is geregistreerd in het zorgregister van de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ).

 

 

background