Contra-indicaties

Bij Groep Basut wordt zorgvuldig gekeken bij de intakes of de toekomstige bewoners aansluiten en passen binnen de huidige groep. Wanneer er sprake is dat men elkaar kan versterken, van elkaar kan leren en elkaar kunnen begrijpen, kan er gepaste zorg geboden worden.

Basut kan geen veilige woonomgeving bieden voor mensen bij wie sprake is van:

 • Acute psychiatrische problematiek die opname in een specialistische
  behandelsetting behoeft (bijvoorbeeld psychoses, schizofrenie, ernstige
  suïcidaliteit of zelfbeschadigend gedrag).
 • Een cognitief niveau waarbij de cliënt langdurig is aangewezen op
  intensieve intramurale begeleiding (VG zorg).
 • Dusdanige verslaving of middelenafhankelijkheid waarbij de persoon
  niet in staat is te profiteren van begeleiding en waarbij de persoon
  geen motivatie tot verandering heeft met hulp van een specialistische
  aanbieder (onder verslaving wordt naast het gebruik van verdovende
  middelen, ook verstaan een ernstige game- of seksverslaving).
 • Ander gedrag waarbij de veiligheid van anderen of de persoon zelf in
  het gedrang komt (bijvoorbeeld gewelddadig gedrag, bezit van wapens of
  een context waarin sprake is van een risico op eergerelateerd geweld)
 • Een verleden of actuele context waarin sprake is van zedenproblematiek