bg6

Stichting Groep Basut
Crowdfunding 2016

Groep Basut is gestart op 1 januari 2015 met de exploitatie van een woonvorm op Zevenhuizen 53 te Franeker.

Om de nieuwe organisatie financieel gezond te houden en de dienstverlening te kunnen uitbreiden conform de doelstellingen van de stichting is er de noodzaak om over een werkkapitaal van € 50.000.- te kunnen beschikken.

Groep Basut wil staan voor kwaliteit
Doel van de stichting is om tijdelijke, ambulante en/of samengestelde zorg te bieden aan jongeren en jong volwassenen (cliënten) in een huiselijke (woon) omgeving.

De doelgroep bestaat uit jongeren en jong volwassenen met lichte verstandelijke beperkingen en gedragsproblematiek. Re-integratie vanuit een gesloten setting (GGZ en JJI), direct vanuit hun gezin en/of na behandeling in andere instellingen en crisisopvang zijn de meest voorkomende situaties. In eerste instantie in een zo huiselijk mogelijke woonomgeving met 24-uurs zorg met indien mogelijk doorstroming naar begeleid zelfstandige wonen en in het gunstigste geval naar geheel zelfstandig wonen.

Een moeilijke doelgroep waarvoor gekwalificeerd en toegewijd personeel onontbeerlijk is. De financiering vindt plaats op basis van persoonsgebonden budgetten (PGB’s). Hiervan mogen de cliënten alleen directe zorg inkopen. Wonen en voeding moeten ze zelf betalen en voor de indirecte zorg (zoals altijd een begeleider aanwezig) wordt door de overheid en/of de zorgverzekeraar geen budget beschikbaar gesteld.

De cliënten uit onze doelgroep hebben zelden een inkomen waaruit de kosten voor wonen en voeding volledig gefinancierd kunnen worden. Noch kunnen veel gezinnen van herkomst bijdragen in deze kosten. Jongeren die nergens anders terecht kunnen en op straat dreigen te komen met alle risico’s van dien.

Groep Basut wil staan voor integriteit.
Om belangenverstrengeling of de schijn daarvan te voorkomen beheert Groep Basut geen financiën van cliënten, is ze geen bewindvoerder, mentor of curator van cliënten. De eigen financiële administratie wordt verricht door een extern administratiekantoor. Groep Basut heeft de beschikking over een juridisch adviseur. Voor de inhoudelijke integriteit is er een gedragscode, privacyreglement en een klachtenregeling.

Op zoek naar een werkkapitaal en meer………..
Groep Basut heeft geen bezittingen en vermogen. De stichting wil dan ook door middel van crowdfunding een werkkapitaal verwerven. Eveneens is er de noodzaak van projectfinanciering en het werven van donateurs.

Wat kunt u doen
U kunt ons geld lenen, schenken of donateur worden. Ook sponsoring is mogelijk.

Mogelijkheden om financieel te steunen:
€ 50.000.- is het werkkapitaal dat nodig is voor een stevige financiële basis en kwalitatief goede zorg.

Leningen
Investeerders kunnen participeren vanaf € 500,-.

Voor het ingelegde bedrag zal een leenovereenkomst worden opgesteld met een rentetarief van 2%. In de leenovereenkomst zal eveneens worden vastgelegd op welke termijn (vooraf afgesproken) er terugbetaling zal plaatsvinden.

Schenkingen
Uiteraard is het ook mogelijk om voor het benodigde werkkapitaal een schenking te doen. De algemene vrijstelling in 2014 is € 2.092.-.

Als u meer schenkt dan de vrijstelling, moet de ontvanger schenkbelasting betalen. U kunt ook ‘netto’ (‘vrij van recht’) schenken. De aanslag schenkbelasting komt wel op naam te staan van de ontvanger, maar u betaalt de schenkbelasting. In deze situatie betaalt u meer schenkbelasting dan de ontvanger zou moeten betalen. Dit komt omdat wij het betalen van de schenkbelasting ook weer zien als een schenking, waardoor het bedrag van de schenking hoger wordt.

Donateurs
Naast een werkkapitaal staan er een aantal projecten op stapel om de woonomgeving van de cliënten op te waarderen en het woongenot te vergroten.

Projecten:
De woning dient naast huiselijk en woonvriendelijkheid ook een zekere stevige basis te hebben. Een basis die bestand is tegen de soms onverwachte crisissituaties die zich voordoen in de woning. Situaties waarbij ook schade aan de woning en de boedel kan ontstaan. Om de boedel stevig te maken is een opwaardering nodig. Ons lijstje hiervoor is:

– het aanbrengen geluidswerende wanden en solide binnendeuren
– filmcamera’s i.v.m. veiligheid
– geluidsisolatie bovenverdieping
– zonwering buitenom
– aanschaf van een degelijk bankstel en stevige eetkamerstoelen.
– overgordijnen voor de winter
– materiaal voor de afbouw van het fietsenhok
– stevige buiten tuinset (hout) voor de zomer

De woonomgeving
– zitmaaier

– tuingereedschap
– plantgoed voor het aanleggen van een boomgaard

De dagbesteding
– uitbreiding capaciteit dagbesteding

– aanschaf diverse materialen voor uitbreiding van de activiteiten
– gereedschap voor dagbesteding en de woning

Extra’s voor cliënten
– financiële ondersteuning van cliënten voor de kosten van wonen en voeding
– financiële ondersteuning van cliënten voor zaken als reizen naar ouders en familie of andere  gebeurtenissen of activiteiten (denk aan sport, hobby)

– financiële ondersteuning van cliënten voor de kosten van het uitvoeren van sport of hobby
– financiële ondersteuning voor de aanschaf van een tandem voor het vergroten van de mobiliteit van een visueel gehandicapte cliënt

Sinds 2013 is het niet meer mogelijk om de kosten van wonen en voeding te betalen vanuit het persoonsgebonden budget (PGB). Deze kosten dienen cliënten zelf te betalen van de inkomsten die zij ontvangen. Voor de cliënten van Groep Basut betekent dit concreet dat dit betaald moet worden van hun uitkering. Een uitkering die veelal bestaat uit een Wajong- of andere uitkering. Ook een uitkering die meestal niet toereikend is om deze kosten van wonen en voeding te voldoen. Het komt voor dat cliënten die graag bij Groep Basut willen en kunnen wonen hier vanaf moeten zien omdat de financiering van deze kosten niet te realiseren valt. Het gaat dan om een bedrag van € 450.- per maand all in.

Activiteiten met cliënten in en om het huis zijn met de bestaande middelen een uitdaging. Uitbreiding van materialen is wenselijk voor binnen- en buitenactiviteiten.
– extra tv in woonkeuken
– stereo-installatie voor in woonkeuken
– pc’s voor in woonkeuken
– rubberboot om zomers mee te varen
– voetbalkooi
– basket en bal voor basketbal
– Partytent
– barbecue met bijbehorende benodigdheden

Donateurs voor de crisisplaatsingen en bed bad en broodplek (BBB)
Crisisplaatsingen zijn regelmatig aan de orde. Cliënten komen dan als crisisplaatsing binnen zonder dat financiële en administratieve zaken geregeld kunnen zijn. Maar er is wel direct een plek nodig. Is die er niet dan is het vaak zo dat de cliënt op straat staat. Enige terughoudendheid bij de opname is op zijn plaats, hoe lastig dan ook. De vraag die er is, is of na de plaatsing/opname de financiering wel gerealiseerd kan worden. Soms is dit wel het geval maar regelmatig ook niet. Een crisis van zes weken die niet gefinancierd is, is verlies. Toch is er soms nauwelijks een andere keus dan de cliënt op te nemen en dit gebeurt dan ook. Stelregel daarbij is dat niemand op straat moet leven, tenzij……

De BBB plek is een plek die vijf dagen gratis beschikbaar is tenzij de plek al bezet is. Bekendheid over deze plek is er bij politie, ziekenhuizen, verslavingszorg, Raad voor de Kinderbescherming, en andere organisaties en instellingen. De plek geeft vijf dagen een waarborg van slapen, douchen en eten. In die vijf dagen dient de bij de cliënt betrokken hulpverlener elders een plek te realiseren. Soms kan dit iets langer duren en is een langer verblijf op de BBB plek van dezelfde cliënt noodzakelijk. Deze BBB plek is gecreëerd nadat bleek dat sommige cliënten vanuit ziekenhuis of politiebureau op straat terecht kwamen.

Sponsoring
Zoals al genoemd onder donateurs is er veel nodig in ons woonhuis. Zaken voor de inrichting in- en om het huis maar ook materialen voor activiteiten en vermaak voor de cliënten.

Dingen die nog niet benoemd en mogelijk in aanmerking komen voor sponsoring zijn:
– vakantieweekeind in huisje of op boot voor de cliënten en begeleiding
– cliënten die in de sportschool een sportprogramma kunnen volgen
– uit eten met de groep in een restaurant
– een dagje uit
– goede fietsen
Voor alle bovengenoemde zaken geldt dat cliënten van Groep Basut veelal een uitkering hebben en er verder weinig middelen beschikbaar zijn voor extra zaken. Daarnaast verblijven de cliënten bij Groep Basut op basis van een persoonsgebonden budget (PGB). Dit PGB is alleen te verzilveren in directe zorg. Vaste lasten en andere kosten moeten door de cliënten zelf worden betaald en in veel gevallen zijn de inkomsten daar niet toereikend voor.

Rekening en verantwoording
Alle gelden die vanuit crowdfunding binnenkomen worden door het administratiekantoor apart geregistreerd.

Met betrekking tot de leningen zal een leenovereenkomst worden opgesteld die voldoet aan de algemeen geldende eisen.
De schenkingen worden geregistreerd en waar nodig door het administratiekantoor verder verwerkt in verband met eventuele schenkingsbelasting.
Ten aanzien van de donateurs zal er verantwoording zijn over de besteding van de inkomsten en uitgaven.
De projecten voor sponsoring worden in overleg met de sponsor gerealiseerd.
In het jaarverslag zal rekening en verantwoording plaatsvinden.
Bij het afsluiten van een lening zal voorafgaand aan de banktransactie met u een leenovereenkomst worden gemaakt.
Uw lening, schenking of donatie kunt u overmaken naar het bankrekeningnummer van de Triodosbank.
Over de ontwikkeling van onze crowdfunding houden wij u op de hoogte via onze website.


Groep Basut, cliënten en medewerkers, danken u voor uw steun.

Groep Basut bankiert uit ideële overweging bij de Triodosbank.

Triodosbank NL57 TRIO 0197 9919

ten name van stichting Groep Basut onder vermelding van lening/schenking/donatie.

background