Allereerst, het is ook mogelijk om zorg in de vorm van begeleiding te krijgen zonder op de woonvorm te wonen.

Ambulante begeleiding kan volgens een zorgplan of plan van aanpak worden afgesproken. Ook hier werken we vanuit het systeemtheoretisch model en de cognitieve gedragstherapie.

Verschillende vormen van begeleiding zijn mogelijk:

Begeleiding  persoonlijke verzorging.
Ondersteunen, activeren en controleren van activiteiten van de algemene dagelijkse levensverrichtingen en zorg die rechtstreeks te maken heeft met persoonlijke verzorging en hygiene.

Begeleiding individueel.
Systemisch, contextueel en oplossingsgericht.

Begeleiding individueel/activerend.
Gericht op herstel of voorkomen van verergering en het omgaan met de gevolgen van een beperking. Waar mogelijk ondersteuning bij vergroten van de zelfredzaamheid. Bijvoorbeeld: gesprekken om gedrag te veranderen of gedrag te leren hanteren bij een gedragsprobleem of psychische stoornis.

Begeleiding Groep.
Ondersteunende begeleiding gericht op integratie in de samenleving en handhaving van de zelfredzaamheid.

Samen met de cliënt wordt een individueel plan van aanpak opgesteld. Hierin worden doelen en problemen duidelijk geformuleerd en gedefinieerd.
De begeleiding en ondersteuning is gericht op:
– in staat stellen de eigen krachten, sterke kanten en talenten te ontwikkelen
– rol, positie en werken met familie, sleutelfiguren en omringende systemen
– bestendigheid en generalisatie
– acties zijn gericht op het hier en nu en het bieden van perspectief

Soms is het maken van een individueel zorgplan en het formuleren van doelen een brug te ver, dat laten we dan ook zo.Als iedereen het er over eens is kiezen we dan voor een eerste gezamenlijke verkenningstocht. Op zoek naar mogelijkheden en vertrouwen.

Ons logo staat voor samenwerken, maar ook voor individueel werken tussen client en begeleider. 

images

background